การจัดส่งผลงานวิจัย/พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนในฝันจัดส่งรายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นั้น
ให้ผู้ที่จัดส่งรายชื่อสมัครตามกำหนดดังกล่าว จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมแนบเค้าโครง
(แต่ละเรื่องไม่เกิน 10 หน้า) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หัวข้อและรายละเอียด ดังเกณฑ์การประเมิน

ติดต่อเรา