ขอเชิญเยาวชนหญิงอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี เข้าร่วมการคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับโล่ในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้จึงขอเชิญชวน เยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๕ ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติได้ที่ www.dcy.go.th สอบถามโทร ๐๒ – ๖๕๑ ๖๕๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา