อเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕ “การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ” ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะมีผู้บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิราณี ศรีสืบ โทร ๐๒-๕๐๔ ๘๕๐๓ หรือ http://edu.stou.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา