ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบงานรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสนใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การทำงานของระบบงานรัฐสภาอย่างแท้จริง ในการนี้จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.senate.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1