โครงการ School-bird

พิธีเปิดโครงการ School-bird

เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดให้มีกองทุนกู้ยืมของชุมชนเพื่อประกอบอาชีพอย่างพอเพียงโดยโรงเรียนบ้านคลองผักขม

เป็นศูนย์การเรียนรู้และมี มิสเตอร์ เฮลเกร์ ประธานมูลนิธิ แซมเบียร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีหน่วยงานต่างๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

230657-1 230657

 

ติดต่อเรา