ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนซิน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – วิสคอนซิน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ รัฐวิสคอลซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสมารถติดตามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/76083/917968.pdf  สอบถาม โทร ๐๒ – ๒๘๘๕๘๓๖-๘ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา