หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมหมาราชวัง (กอร.รส.) ได้มีคำสั่ง กอร.รส. ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการพิจารณา จึงขอให้สถานศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคล ให้ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาตามเว็บไซต์นี้ www.sakaeo.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียน”

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา