รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ เข้าศึกษาในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ เข้าศึกษาต่อจำนวน ๒ สาขาวิชา รวม ๘๐ คน ประกอบด้วย

  • วิชาพานิชกรรม สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป จำนวน ๔๐ คน
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๔๐ คน

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม โทร ๐๒ – ๙๗๖ ๓๔๑๕ , ๐๘๖ – ๓๔๐ ๗๐๓๓ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา