ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการออกกำลังกายเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามคำสั่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดให้ในทุกวันพุธ ตั้งแต่วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ช่วงเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ให้ส่วนราชการดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังการ ในการนี้จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา