โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพฯ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา