ขอเชิญผู้บริหารตำบลสระขวัญประชุมวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 น ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ขอเชิญผู้บริหารตำบลสระขวัญประชุมวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30 น  ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ให้นำโครงการที่จะของบประมาณ  อบต.มาด้วยพร้อมไฟล์ และประมาณการงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมมาด้วย (ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคารเรียน)

ติดต่อเรา