ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) ครั้งที่ 2

    ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 3 ในระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น
   จากการตรวจสอบข้อมูล (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559) พบว่าโรงเรียนหลายแห่งได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่มีโรงเรียนบางส่วนที่ข้อมูลยังคลาดเคลื่อน เช่น
   1. ไม่ระบุเหตุผลที่นักเรียนเข้าสอบไม่ครบตามจำนวน
   2. ใช้ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด (เด็กปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้) มาจำแนกผลการประเมิน 7 ระดับ ส่งผลให้ช่องรวมของผลการประเมิน การอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง (ให้จำแนกผลการประเมินเฉพาะจำนวนนักเรียนปกติเท่านั้น ไม่นับรวมเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้)
   จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนตามรายชื่อข้างท้ายนี้ กรุณาเร่งรัด ตรวจสอบข้อมูลทุกระดับชั้น (ป.1-6) และให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ e-MES ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง บ้านหนองผูกเต่า บ้านหนองนกกระเรียน บ้านชุมทอง บ้านซับน้อย)
ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง บ้านหินกอง บ้านวังยาง บ้านซับน้อย บ้านเขาตาง้อก บ้านใหม่สระบุรี อนุบาลเขาฉกรรจ์ บ้านเขาแหลม วังไผ่)
ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง บ้านหนองผูกเต่า บ้านหินกอง บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ บ้านคลองไก่เถื่อน ทับทิมสยาม 05 บ้านหนองสมบูรณ์ อนุบาลเขาฉกรรจ์ ซับเกษมวังชุมทอง บ้านเขาแหลม บ้านวังดารา)
ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (โรงเรียนบ้านคลองหมี สามัคคีประชาสรรค์ วัดใหม่โพธิ์ทอง บ้านชุมทอง มหาธิคุณวิทยา บ้านคลองไก่เถื่อน บ้านเขาเลื่อม ทับทิมสยาม 05 บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านท่าตาสี บ้านแก่งสะเดา อนุบาลเขาฉกรรจ์ วังไผ่ บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง))
ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด บ้านหนองผูกเต่า บ้านหินกอง บ้านคลองไก่เถื่อน บ้านพรหมนิมิต บ้านเขาตาง้อก บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านคลองสิบสาม)
ข้อมูลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง บ้านหนองผูกเต่า บ้านคลองหมากนัด บ้านหินกอง มหาธิคุณวิทยา บ้านคลองไก่เถื่อน บ้านเขาเลื่อม บ้านซับน้อย ทับทิมสยาม 05 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านทัพหลวง)

     หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ สุวรรณชัย) กลุ่มนโยบายและแผน หรือ ศน.ประไพ ฉายอรุณ (089-9322312)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ติดต่อเรา