ขอเชิญประชุม

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคลองหาด  ขอเรียนเชิญผู้บริหารในกลุ่มเครือข่าย
ประชุมในวันอังคารที่  18  มีนาคม  2557  เวลา  13.00  น.
ที่โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อ สพป.สก.1