สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในของกลุ่ม/หน่วย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทร  0-3742-5465

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-7779

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร  0-3742-5467

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9990

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 0-3742-5423

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9993

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทร  0-3751-5262

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9995

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เบอร์โทร  0-3751-5262

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9995

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เบอร์โทร  0-3742-5466

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9998

หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์มือถือ 09-0970-7855

กลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทร 0-3742-5468

เบอร Fax  0-3742-5468 – 9

เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-7779

 

ติดต่อเรา