สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับการประเมินITA

img_9120 img_9119 img_9118 img_9117 img_9116 img_9115 img_9114 img_9113 img_9112 img_9111 1 img_9110 img_9109 img_9108 img_9107 img_9106 img_9105 img_9104 img_9103 img_9102 img_9101 img_9100 img_9099 img_9098 img_9096 img_9095 img_9094 img_9093 img_9091 img_9090 img_9089 img_9088 img_9087 img_9086 img_9085 img_9084 img_9083 img_9082 img_9081 img_9080 img_9079 img_9078 img_9077 img_9076 img_9075 img_9074 img_9073 img_9072 011นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการนสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายชวลิต โพธิ์นคร  (ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.) เป็นประธานกรรมการประเมินฯ

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา