ตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)

           ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 3 ในระบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น

          จากการตรวจสอบข้อมูล (ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559) พบว่ายังมีโรงเรียนที่ข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น

          1. ไม่กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนปกติ/นักเรียนบกพร่องหรือกรอกไม่ถูกต้อง

          2. ไม่ระบุเหตุผลที่นักเรียนเข้าสอบไม่ครบตามจำนวน

          3. ใช้ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด (เด็กปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้) มาจำแนกผลการประเมิน 7 ระดับ ส่งผลให่้ช่องรวมของผลการประเมินการอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง  (ให้จำแนกผลการประเมินเฉพาะจำนวนนรักเรียนปกติเท่านั้น)

          จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรง กรุณาเร่งรัด ตรวจสอบข้อมูลทุกระดับชั้น (ป.1-6) และให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ e-MES ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และเตรียมการติดตามเชิงประจักษ์  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ  สุวรรณชัย)  หรือ  ศน.ประไพ  ฉายอรุณ (089-9322312)

report-school

ติดต่อเรา