แบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

ให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คำแนะนำการเขียนตอบ และเกณฑ์การตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวการฝึกทดสอบนักเรียนในการเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ได้ที่ Remote Drive กลุ่มนิเทศ

ติดต่อเรา