การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 นั้น

 

ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)  ให้จัดส่งที่กลุ่มอำนวยการ 

ติดต่อ สพป.สก.1