ขอเชิญประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดอำเภอเขาฉกรรจ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมและคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น 2 โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อเรา