การคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว3985 ลงวันที่ 23 พ.ย.59 ให้โรงเรียนคัดกรองตาบอดสีของนักเรียน โดยให้มารับชุดทดสอบที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นั้น

ขอเรียนว่า เนื่องจากชุดทดสอบมีจำนวนจำกัด และขณะนี้โรงเรียนแจ้งขอรับชุดทอดสอบจำนวนมากจึงขอชะลอการจองคิวรับชุดทดสอบไว้ก่อน ส่วนการรายงานผลโรงเรียนที่ดำเนินการคัดกรองแล้ว ให้รายงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เพื่อรายงาน สพฐ.ในระยะแรกก่อน สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รายงานหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้ว ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา