ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตามรายการ ดังนี้
                  รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีจำนวน๑  คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 อ.เมืองสระแก้ว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ sk1edu.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๒๕๔๖๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายไสว สารีบท)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑
 
 

 

 
สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น) 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
 โดย นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น นักวิชาการเงินและบัญชี
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560

prakart_car

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา