โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ที่ ศธ  04153/ว 4074 ลงวันที่  1  ธันวาคม  2559  เรื่อง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.  2559 ตามประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสพป.สระแก้ว เขต  1  โดยขอให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครภายในวันที่  23  ธันวาคม  2559  นั้น สพป.สระแก้ว เขต  1  ขอแจ้งว่าให้ผู้สมัครส่งใบสมัครให้ สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  13  ธันวาคม  2559  

ติดต่อเรา