แจ้งการรายงานผลการทดสอบการอ่านการเขียน

ให้โรงเรียนที่ประเมินการอ่านการเขียน เดือนพฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการประเมินทางระบบ e-MES ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ระบบปิด วันที่ 30 พ.ย. 2559)

ติดต่อเรา