โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ตามที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระหว่างวันที่  16 – 20 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ตรวจสอบรายงานการเดินทางเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า  ยังขาดเอกสารประกอบการเขียนรายงานการเดินทาง

ไปราชการ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมส่งเอกสารเพิ่มเติมด่วน ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล (ณภัทร) รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

เอกสารแนบท้าย 11

ติดต่อ สพป.สก.1