ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดอำเภอคลองหาด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดอำเภอคลองหาด โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมและคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ติดต่อเรา