ขอเชิญร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมาทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

     ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

เพื่อกิจการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อันเป็นกิจการแพทย์เพื่อประชาชนผู้ยากไร้

ในถิ่นทุรกันดาร ตามจิตศรัทธา มีรายละเอียดดังนี้

     1.  ผ้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป  เข้ารับเหรียญทองพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

     2.  ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินตั้งแต่ 1,000 บาท – 9,999  บาท  จะได้รับเหรียญเงินพระราชทานโดยประธาน

กรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสระแก้ว  เป็นผู้แทนรับจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี

     3.  มูลนิธิ พอ.สว. จะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตรทั้งหมดให้แก่ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

โดยผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในภายหลัง  ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

     ทั้งนี้  ผู้มีความประสงค์จะทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สามารถแจ้งความจำนงพร้อมส่งแบบตอบรับให้สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วทราบโดยตรง ทาง fax  ภายในวันที่  5  ธันวาคม  2559  สามารถติดต่อสอบถาม

รายละเอียดได้ที่ คุณสุธาทิพย์  ปริญญวัฒน์  โทร 081-5722662

40001  40002

ติดต่อเรา