งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี)

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันรายการกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างวันที่ 26- 30 พฤศจิกายน 2559 ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละกิจกรรมว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่ ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 และถ้าโรงเรียนใดมีนักเรียนดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว โดย ADMIN ระดับภาคจะตรวจสอบเอกสารการขอเปลี่ยนตัวและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน   และให้โรงเรียนเตรียมรูปนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเพื่อให้ในการอัพโหลดรูปในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  หรือติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี) อย่างละเอียดได้ที่  http://central66.sillapa.net/ 

change_student

change_teacher

changestudent1

changestudent1-docx-1

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา