เรื่อง ส่งบัญชีสรุปวันลาประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

ให้ ร.ร.ในสังกัดส่งบัญชีสรุปวันลาประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.-30 ก.ย.2559 ให้ดำเนินการส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

ติดต่อเรา