พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้กล่าวรายงานต่อนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี การจัดงานครัั้งเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติ ที่สำคัญพระองค์ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมีระเบียบวินัย และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือมีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน จากนั้นได้เกี่ยวข้าวร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแปลงสาธิตนาข้าวอินทรีย์ของโรงเรียนท่าเกษมพิทยาตามโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ อีกด้วย

img_9325 img_9333 img_9335 img_9337 img_9339 img_9340 img_9345 img_9347 img_9348 img_9350 img_9352 img_9355 img_9358 img_9360 img_9361 img_9362 img_9363 img_9366 img_9367 img_9369 img_9372 img_9377 img_9380 img_9388 img_9397 img_9399 img_9402 img_9404 img_9406 img_9410 img_9411 img_9412 img_9413 img_9414 img_9415 img_9417 img_9420 img_9421 img_9424 img_9426 img_9432 img_9433 img_9434 img_9436 img_9439 img_9440 img_9446 img_9454 img_9460 img_9480 img_9481 img_9482 img_9483 img_9492 img_9497 img_9503 img_9511 img_9512 img_9514 img_9518 img_9519 img_9521 img_9524 img_9525 img_9527 img_9529 img_9530 img_9532 img_9534 img_9535 img_9542 img_9546 img_9547 img_9548 img_9549 img_9561 img_9567 img_9571 img_9573 img_9578 img_9579 img_9587 img_9588 img_9592 img_9594 img_9608 img_9611

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา