โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว  จัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 

(50 วัน)  จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม 2559   ณ วัดวังสมบูรณ์ 

อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

     สพป.สระแก้ว เขต 1   จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระ  รูปละ 3,999 บาท

โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน 2559

ติดต่อเรา