ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗-ก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดดังแนบ pdf file เอกสารแนบ <<Click เพื่อดาวน์โหลด >>

ติดต่อเรา