เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบติดตามทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-MES)

           ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้รายงานข้อมูลผลการประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 3 ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-Mes) ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3893 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นั้น

         การกรอกข้อมูล ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ตาราง  ดังนี้

         1. ตารางรายงานการประเมินการอ่านออก เขียนได้  และให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียน (ณ วันที่ดำเนินการสอบ)  จำแนกตามระดับผลการประเมินการอ่าน การเขียน ให้ครบถ้วนทุกช่อง

        2. ตารางจำแนกตามสาเหตุ  แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง (ข้อมูลจากตารางที่ 1) และให้ระบุเหตุผลโดยย่อ

        รายละเอียดขั้นตอนการกรอกข้อมูล ให้ศึกษาจากคู่มือที่แนบข้างท้ายนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ  สุวรรณชัย  กลุ่มนโยบายและและแผน)

read-e-mes-30-nov-2559

e-mes-30-nov

ติดต่อเรา