สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มต่างๆ เพื่อติดต่อราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อราชการกับ สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้ติดต่อโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มอำนวยการ  โทร./Fax 0-3742-5468 (ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง)  Fax 0-3742-5469  เบอร์มือถือกลุ่ม 08-5282-7779

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โทร. 0-3742-5465  เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-7779

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร. 0-3742-5467   เบอร์มือถือกลุ่ม 08-5282-9990

กลุ่มนโยบายและแผน  โทร. 0-3742-5423  เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9993

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร.  0-3751-5262  เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9995

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  โทร. 0-3751-5262  เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9995

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โทร.  0-3742-5466  เบอร์มือถือกลุ่ม  08-5282-9998

หน่วยตรวจสอบภายใน  เบอร์มือถือ  09-0970-7855                   

ติดต่อเรา