ต้อนรับคณะเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ร่วมต้อนรับคณะเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในโอกาสที่นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสวันเขต สปป.ลาว พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค.ศ. ๒๐๑๖ (ครั้งที่ ๘)

img_1022 img_1023 img_1024 img_1025 img_1026 img_1027 img_1028 img_1029 img_1030 img_1031 img_1032 img_1034 img_1035 img_1036 img_1037 img_1038 img_1039 img_1040 img_1042 img_1044 img_1045 img_1047 img_1049 img_1050 img_1052 img_1053 img_1054 img_1055 img_1056 img_1058 img_1059 img_1060 img_1062 img_1063

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา