ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้โรงเรียนที่ได้รับการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินส่งสัญญาจ้างและรายงานการขอจ้างที่กรอกข้อมูลและติดอากรแสตมป์แล้วให้กลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยด่วนที่สุด ลงชื่อ…นางนัธรินทร์ ปู่ชู นักทรัพยากรบุคคล

ติดต่อเรา