ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สก.เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3921 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

1 2

ติดต่อเรา