ขอเชิญประชุมโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี 2557

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1.การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา จำนวน 60 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท
2.โรงเรียนที่ทดลองใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 โรงเรียน
โรงเรียนละ10,000 บาท
3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 2 ภาษา (EBE)
ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด นั้น
จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำสัญญา
ยืมเงินดำเนินงานตามที่ได้รับจัดสรร
ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือนำส่งพร้อมออกเลขหนังสือเพื่อยืมเงินดังกล่าวมาในวันประชุมด้วย

ติดต่อเรา