การคัดเลือกผลงานวิชาการ “วิธีปฏิบัติที่ดี” โรงเรียนในโครงการ ตามพระราชดำริฯ(กพด.)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย/บ้านคลองเจริญสุข/บ้านท่าผักชี

  สพฐ.แจ้งให้ส่งผลงาน “วิธีปฏิบัติที่ดี” เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำริฯ ปี 2559 โดยให้ส่งผลงาน ให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 พ.ย.2559

scan0027

 

ติดต่อเรา