อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย กศจ.สระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

 

 จึงให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าว นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษจำนวน 1 ชุดมาให้เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อประกอบการแต่งตั้ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

หมายเหตุ สามารถฝากผู้อื่นมาส่งได้

เอกสารแนบ

1111

ติดต่อเรา