คู่มือ ใบสมัคร เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรม”เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา2557

คู่มือและใบสมัคร การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปี 2557

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกวดโครงงานคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2557 ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว

เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว1859 ลง 4 มิ.ย.2557 ขอส่งเอกสารคู่มือโครงงานคุณธรรมฯ พร้อมด้วย

ใบสมัครเข้าร่วมโครงงานฯ ตามที่แนบมานี้kumekuntumyauchonthai 2557

ติดต่อเรา