แจ้งทุก ร.ร. เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

3832

ติดต่อเรา