แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้

3811

2666

ติดต่อเรา