ซ้อมความเข้าใจการใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกำหนดราคามาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Specification:Spec)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

3804

ติดต่อเรา