เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) ให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายใน 11 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจาก สพฐ.แจ้งรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บางรายการเพิ่มเติมจากปีงบประมาณที่ผ่านมาkarupan

ติดต่อ สพป.สก.1