ประกาศผลการประกวดสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21    บัดนี้การดำเนินการได้ตัดสิ้นผลการประกวดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถประกาศผลได้ เนื่องจากบางโรงเรียนยังไม่มีรายละเอียด ชื่อครูและนักเรียน จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเพิ่มเติมแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อทางสพป.สระแก้ว เขต 1 จะทำประกาศพร้อมเกียรติบัตรให้กับทุกท่านต่อไป โดยให้ตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในลิงค์นี้https://docs.google.com/document/d/1MvgUnJt2bR0RE6uqJobXbT4kO2LI5glWBh-T0rURXU8/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา