ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน ๕๙

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและผู้บริหารโรงเรียน ได้ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ยังได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อหลวงอยู่เหนือเกล้า ก่อนการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย จากนั้น นายไสว สารีบท ได้มอบโล่รางวัลให้แก่ โรงเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี ๒๕๕๙ รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้รับรางวัลระดับเงิน  

– ประเภทสถานศึกษา

– ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านวังไผ่ รางวัลเกียรติบัตร ระดับทองแดง

– ขนาดกลาง โรงเรียนบ้านวังใหม่ รางวัลเกียรติบัตร ระดับทองแดง

– ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ ๑๗๙ รางวัลเกียรติบัตร ระดับเงิน

๒. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  – ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่เด็กหญิงศุภสุตา ศรีไพร โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

  – ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองะรรมชาติ

๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ลำดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ลำดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง

ลำดับที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง

 

 

 img_0001 img_8663 img_8665 img_8669 img_8670 img_8672 img_8674 img_8675 img_8676 img_8677 img_8678 img_8679 img_8680 img_8681 img_8682 img_8683 img_8684 img_8685 img_8686 img_8687 img_8688 img_8689 img_8690 img_8691 img_8692 img_8693 img_8694 img_8695 img_8696 img_8697 img_8698 img_8699 img_8700 img_8701 img_8702 img_8703 img_8704 img_8705 img_8706 img_8707 img_8708 img_8709 img_8710 img_8711 img_8712 img_8713 img_8714 img_8715 img_8716 img_8717 img_8719 img_8720 img_8721 img_8723 img_8724 img_8725 img_8726 img_8727 img_8728 img_8730 img_8731 img_8732 img_8733 img_8734 img_8735 img_8736 img_8737 img_8738 img_8739 img_8740 img_8743 img_8744 img_8745 img_8746 img_8748 img_8749 img_8750 img_8751 img_8752 img_8754 img_8762 img_8765 img_8766 img_8768 img_8769 img_8770 img_8771 img_8773 img_8774 img_8775 img_8776 img_8777 img_8778 img_8780 img_8781 img_8782 img_8783 img_8784         

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ              กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช           ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์                ควบคุม

ไสว  สารีบท                    อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา