แจ้งโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 18 ราย

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 18 ราย อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว3771  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างโดยตรงผู้ว่าจ้างไม่ต้องลงนาม (ให้เว้นไว้)  เนื่องจากสำนักงานเขตฯ เป็นผู้ว่าจ้าง

ติดต่อเรา