ประกาศสอบราคาซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบสามัญ

จึงประกาศสอบราคาโดยมีรายละเอียดดังแนบ

7

Message us