ประกาศสอบราคาส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

**********************

          ด้วย โรงเรียนบ้านซับมะนาว โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ตามคำสั่งที่  22 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49  โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้  เป็นเงิน  491,600  บาท   

(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ปริมาณงานส้วมหญิง

ประกาศสอบราคาส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

20161025163711_001 20161025163711_002 20161025163711_003 20161025163711_004 20161025163711_005 20161025163711_006 20161025163711_007 20161025163711_008 20161025163711_009 20161025163711_010 20161025163711_011 20161025163711_012 20161025163711_013 20161025163711_014 20161025163711_015 20161025163711_016 20161025163711_017 20161025163711_018 20161025163711_019

ติดต่อเรา