สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย

ประกาศโรงเรียนบ้านซับมะนาว

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4  ที่/49

**********************

          ด้วย โรงเรียนบ้านซับมะนาว โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ตามคำสั่งที่  22 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4  ที่/49 โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา ครั้งนี้  เป็นเงิน  490,600 บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

ประกาศสอบราคาส้วมนักเรียนชาย 4ที่ /49 : 4%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

ปริมาณงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย  %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-xlsx

20161025163918_001 20161025163918_002 20161025163918_003 20161025163918_004 20161025163918_005 20161025163918_006 20161025163918_007 20161025163918_008 20161025163918_009 20161025163918_010 20161025163918_011 20161025163918_012 20161025163918_013 20161025163918_014 20161025163918_015 20161025163918_016 20161025163918_017 20161025163918_018 20161025163918_019 20161025163918_020

ติดต่อเรา